Gure bloga

 1. Hasiera
 2.  → 
 3. Juritecnia berriak
 4.  → 2022KO URTARRILEKO ARAU-ALDAKETAK

2022KO URTARRILEKO ARAU-ALDAKETAK

Juritecniatik 2022rako azken lege-erreformak azalduko dizkizugu.

 1. 2022rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrak:

2021eko abenduaren 29an, Estatuko 2022rako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legea argitaratu zen BOEn. Lege horrek honako hauek aldatzen ditu, besteak beste:

 • 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena: 50.2, 122.3, 128.1, 129 eta 4. xedapen gehigarria
 • 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena:
 • Artikulua. 49 e), abenduaren 28ko 22/2021 Legearen bidez (Erref.: BOE-A-2021-21653).
 • Artikuluak 10, 11 eta 17. xedapen gehigarria, abenduaren 28ko 20/2021 Legearen bidez (Erref.: BOE-A-2021-21651).
 • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena,
 • los arts. 20.1, 21.1.a) y b), 22.1.a) y b), 23.1.a) y b) y 318.b), 
 • los arts. 159.4, 226.1, 324.1 y 332.3
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena, 2. xedapen gehigarria, 7.a
 • 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa, 38. art.
 • 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzkoa.

2. Atalase berriak Sektore Publikoko Kontratuen Legean

Abenduaren 31n BOEn abenduaren 28ko HFP/1499/2021 Agindua argitaratu zen, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera sektore publikoko kontratazioaren ondorioetarako kontratu mota desberdinen mugak argitaratzen dituena.

Kontratu moten atalase berriak ezartzen dira:

 • 5.350.000 euro (5.382.000 euro) 20.1, 23.1.a) eta 318 b) artikuluetan.
 • 214.000 euro, 215.000 euro, 21.1.b), 22.1.b), 23.1.b) eta 318 b) artikuluetan.
 • 139.000 euro, 21.1.a) eta 22.1.a) artikuluetako 140.000 euro.

3. 1/2021 Dekretua, urtarrilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamendua onartzen duena. Dekretu horrek abuztuaren 31ko 212/1998 Dekretua ordezten du, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamendua onartzen duena (maiatzaren 2ko 69/2007 Dekretuak aldatua).

4. 4/2021 Legea, urriaren 7koa, baliabideak banatzeko metodologiari eta foru-aldundiek 2022-2026 aldian Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteari buruzkoa. Lege horrek martxoaren 23ko 2/2007 Legea ordezten du, foru-aldundiek EAEko aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak kalkulatzeko metodologia zehazten duena.

5. Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 11/2021 LEGEAK:

 • Azken xedapenetako laugarrenean, maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren artikulu batzuk aldatzen ditu.
 • Azken xedapenetatik bosgarrenak Herri Kontuen Euskal Epaitegiari buruzko otsailaren 5eko 1/1988 Legea aldatzen du.

Zure esanetara gaude edozein zalantza argitzeko.

0 iruzkin